Стипендии в Аграрен Университет Пловдив

Краен срок

Срок за подаване на документи: 13.11.2019г. до 22.11.2019 г. вкл. (без почивните дни)

Стипендия "Успех"

 • За „стипендия за успех” могат да кандидатстват студенти редовно обучение, приети на места субсидирани от държавния бюджет, които имат среден успех от предходните два семестъра от 4.00 до 6.00 независимо от доходите и са без невзети изпити, учебни и производствени практики през срока на обучението.

Стипендия за успех в приоритетно професионално направление

 • За „стипендия за успех в приоритетно професионално направление“ могат да кандидатстват студенти, редовно обучение, приети на места субсидирани от държавния бюджет с успех от 5,00 до 6,00 и  са без невзети изпити, учебни и производствени практики през срока на обучението.
 • в специалностите от ОКС „бакалавър“
 • Агрономство /полевъдство/;
 • Зооинженерство;
 • Растителни биотехнологии;
 • Агрономство /лозаро-градинарство/;
 • Аграрно инженерство;
 • Декоративно градинарство;
 • Агрономство /тропично и субтропично земеделие/;
 • Растителна защита;
 • Екология и опазване на околната среда
 • и курсове от ОКС „магистър“:
 • „Агробизнес“;
 • „Мениджмънт на растителната защита“;
 • „Растителна защита“;
 • „Опазване на биологичното разнообразие“;
 • „Устойчиво природоползване и екологичен туризъм“;
 • „Селекция и репродукция на животните“;
 • „Лозарство с основи на винарството“;

СОЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ

 • ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА „СОЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ”
 • Документи, удостоверяващи обстоятелства за студента и членове на семейството по т. 8.5. от Заповедта.
 • За „социална стипендия“ /по чл. 3, ал. 2 от ПМС 90/ могат да кандидатстват, независимо от успеха си следните студенти:
 • а./ несемейни студенти без двама родители;
 • б./ студенти с трайни увреждания 50% или над 50%;
 • в./ студенти с двама родители, когато и двамата са с трайни увреждания 50% и над 50%;
 • г./ студенти само с един родител, който е с трайни увреждания 50% и над 50%;
 • д./ студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
 • е./ студентките майки с дете до 6-годишна възраст;
 • ж./ студентите – бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителски права е предоставено на бащата.

Документи за отпускане на „социална стипендия“  се подават в срока, определен за летен семестър, а когато основанието възникне по-късно – в едномесечен срок от настъпване на основанието. Размерът на „социална стипендия“  за учебната 2019/2020г. е 120,00 лв.

 • Чуждестранните студенти, приети по актове на Министерски съвет могат да кандидатстват за стипендия за втора и следващи години от обучението си при успех не по-нисък от 4,00. За първата година от обучението им, стипендия се отпуска независимо от успеха.

Студентите представят заверена от деканата молба-декларация за записана учебна 2019/2020г. и среден семестриален успех от предходните два семестъра за студенти от втори и следващи курсове. Размерът на стипендията за учебната 2019/2020 г. е 240,00 лв.

Еднократни помощи

Документи за еднократни помощи  се приемат в срока за стипендии за ЗИМЕН семестър на учебната 2019/2020 г. по т. 1. Еднократни помощи  се отпускат  при записан ЗИМЕН семестър до максимален брой от 50 помощи. Помощи  се отпускат на база средномесечен доход на член от семейството, определен чрез класиране във възходящ ред на декларираните доходи, с изключение на    студенти с увреждания 90% и повече от 90%, кръглите сираци и лицата, лишени от родителски грижи, Помощи  се отпускат еднократно за цялата академична година. Максималният допустим доход за кандидатстване е 560 лв доход на член от семейството за месец.

Необходими документи за отпускане на помощи за ЗИМЕН семестър на учебната 2019/2020 г.:        

а./ документите за декларирани доходи за месеците Април-Септември;

б./ документите за декларирани членове на семейството и други обстоятелства.

!!!ВАЖНО!!!

ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ И ПОМОЩИ, Е НУЖНО ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ,КОЯТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА МЯСТО ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ В КАБИНЕТ №29 (ДЕПС)-СС

Стипендии   се изплащат само по ЛИЧНА картова сметка в УниКредит Булбанк. За тези, които нямат открити картови сметки, такива могат да им бъдат открити в УниКредит Булбанк при договорените с АУ преференциални условия като се легитимират със студентската книжка.

Документи за стипендии и помощи се приемат от Студентски съвет в ДЕПС- Департамента по езикова подготовка и спорт, кабинет № 29  и счетоводството – Факултет Лозаро-градинарство.

ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК ОТ 9:00 – 16:00часа
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНИ – 22.11.2019 г

С ПРОТОКОЛ № 1/11.11.2019 г. от КСБВУ           

Затвори менюто
×
×

Количка